اگر می دانستید که شکست نمی خورید ، در کدام مسیر قدم می گذاشتید؟

اسارت یا رهایی؟