هم وطن عزیز

شما در حال خروج از یک مکان تاریک و ترسناک هستید.

بنابراین از همین لحظه به بعد ، هر وقت به یاد رهایی از سیگار یا هر اعتیاد دیگری افتادید ، این تصویر را تجسم کنید.