آگاه شوید و سپس رها کنید

زیربنای فکری که بعد از مدت ها در ذهن شما شکل گرفته شما را گرفتار نگه می دارد.

چه در رابطه با سیگار چه در رابطه با هر عادت بد دیگری!

از آنجا که این نوع فعالیت ذهنی نمی تواند شما را به سمت و سوی دیگری راهنمایی کند ، آگاهی تنها وسیله ی رهایی شما از چنگ این عادت هاست.